Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Včeraj je v Ljubljani potekal uvodni sestanek projekta Metter Matters, ki ga je gostila Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, koordinatorica projekta. Partnerjem iz Slovenije in Portugalske je bil predstavljen projekt, ki bo trajal do konca maja 2024.

Univerza v Coimbri, Portugalska, APPDA Coimbra – Associacao Portuguesa para as Perturbacoed do Desenvolvimento u Autismo de Coimbra in Specialna olimpiada Slovenije so skupaj s koordinatorjem pregledali vsebino in strukturo projekta, saj so bili partnerji iz Madžarske – Univerza za telesno kulturo in Specialna olimpiada Madžarska predstavljeni že v začetku junija. 

Projekt Meter Matters bo raziskoval področje vključevanja v šport z namenom:

  1. a) predlagati ustrezna merila za sofinanciranje športnih programov, v katere so vključeni športniki raznolikih zmožnosti v večinskih športnih sredinah in
  2. b) predlagati model sofinanciranja vključevanja vseh v šport na nacionalni ravni.

Na podlagi nekaterih raziskav na področju vključevanja v športu in uspešnega projekta Erasmus+ “Spodbujanje socialne vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju prek športa” so že znana nekatera pomembna dejstva:

(1) katere so skupine športnikov, ki so vključene v različne športne programe (ljudje raznolikih zmožnosti, ljudje s težavami v duševnem zdravju, nekdanji vrhunski športniki, starejši športniki – veterani idr.);

(2) katere vrste inkluzivnih športnih programov obstajajo (rehabilitacijski, rekreativni, tekmovalni);

(3) različna področja izvajanja inkluzivnih športnih programov (šport, družabni klubi, zdravstveni domovi, poslovna okolja itd.).

Enakopravno vključevanje vseh ljudi v športne dejavnosti je z vidika nacionalnih in mednarodnih smernic zapisano v nekaterih konvencijah in strategijah na področju športa, pa tudi človekovih pravic, socialne varnosti, telesnega in duševnega zdravja, arhitekture, okolja in javne uprave (Bela knjiga o športu, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, Evropska strategija o invalidnosti, Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Akcijski program za invalide 2022−2030, Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030 idr.)

V praksi že prepoznavamo izvajalce inkluzivnih športnih programov. Najdemo tudi nacionalno zakonodajo, ki podpira vključujočo udeležbo. Leta 2018 je bila izvedena zanimiva raziskava, objavljena v publikaciji EU Publications z naslovom »Mapping on access to sport for people with disabilities«, v kateri najdemo veliko koristnih informacij za naš projekt, med katerimi lahko preberemo: … “zaradi kompleksnega nabora virov ter različnih struktur upravljanja in vodenja v državah članicah je bilo v okviru te raziskave majhnega obsega težko opredeliti skupne ravni financiranja, namenjene športni udeležbi invalidov. Vendar pa pregledi držav kažejo, da se v EU močno razlikujejo ravni financiranja, namenjenega programom športne udeležbe.”

Ugotavljamo, da obstaja razkorak med prakso in smernicami EU glede trajnostne podpore programom vključujočega športa v obliki sofinanciranja iz državnih in lokalnih (občinskih) sredstev. Opažamo precejšnjo nepreglednost pri urejanju področja. Glede na to, da obstajajo tako ustrezni programi kot  vključujoča zakonodaja in politike, menimo, da se razlog za manjkajoči člen odraža v nerazvitih merilih za merjenje vključenosti v šport.

Večinski športni programi se običajno sofinancirajo na podlagi množičnosti (število vključenih športnikov) in uspešnosti (športni rezultat). Na področju vključevanja v šport pa merila ne morejo biti enaka, saj gre že v osnovi za manjšo populacijo. Na svetu je trenutno več kot 2 milijardi invalidov, kar je 37,5 % svetovnega prebivalstva. Cilji vključevanja v športu v prvi vrsti niso osredotočeni na tekmovalne rezultate, temveč na odpiranje enakih možnosti za vse, ne glede na psihofizične sposobnosti.

V programu Erasmus+ Meter Matters bomo s pomočjo fokusnih skupin in intervjujev s strokovnjaki s področja vključevanja v športu iskali merila za sofinanciranje vključevanja v športu.

Naslednje srečanje bo januarja 2023 na Portugalskem.

Urška Kustura